Pierwsza strona Ilustrowanego Kuryera Codziennego sprzed 80 lat serwuje czytelnikom mieszankę propagandy sukcesu (w związku z zajęciem Zaolzia) i cenzury politycznej.
Pierwsza strona Ilustrowanego Kuryera Codziennego z 10 października 1938 roku.
W krótkiej notce w lewym dolnym rogu możemy przeczytać: Sąd Okręgowy w Krakowie […] na posiedzeniu niejawnym w dniu dzisiejszym, po wysłuchaniu wniosku prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie wydał następujące postanowienie: I. Zatwierdza się […] konfiskatę czasopisma „Ilustrowany Kuryer Codzienny” […] z daty 27 września 1938, z powodu treści artykułu zamieszczonego na str. I. p. t. „Czechosłowacja skłonna do ustępstw w sprawie Śląska za Olzą” […] albowiem treść zawiera znamiona występku z art. 170 k. k. II. Zakazuje się dalszego rozszerzania skonfiskowanej treści powyższego artykułu, a zakaz ten ma być ogłoszony w przepisanej formie w najbliższym numerze czasopisma „Ilustrowany Kuryer Codzienny” i w dzienniku urzędowym. Co to za występek, o którym mówi sąd? Sięgnijmy do kodeksu karnego, artykuł 170:
Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny.
Jak się okazuje fałszywe wiadomości (fake news) nie są niczym nowym. Przed wojną przewidziano dla nich specjalny paragraf w kodeksie karnym, umożliwiając uzasadnianie w ten sposób stosowanie prewencyjnej cenzury. Poniżej wzmiankowany tekst. Zaznaczyłem fragmenty, które sąd uznał za wywrotowe:

Czechosłowacja skłonna do ustępstw w sprawie Śląska za Olzą. Pismo Prezydenta Benesza do PanaPrezydenta R. P Warszawa, 25 września (PAT). Polska Agencja Telegraficzna komunikuje: Rząd polski oczekuję dzisiaj odpowiedzi na swą notę, skierowaną dnia 21 bm. do rządu czeskiego w sprawie żądań polskich co do Śląska zaolziańskiego.  Według oświadczenia, udzielonego w ministerstwie spraw zagranicznych w Pradze sekretarzowi poselstwa R. P., odpowiedź ta będzie zawierać zasadniczą zgodę na traktowanie spraw terytorialnych. Warszawa, 25 września (Iskra). Wiceminister spraw zagranicznych Szembek przyjął w niedzielę 25 b. m. posła Cechosłowacji w Warszawie p. J. Slavika. Warszawa, 25 września (ig).  Czechosłowacja skłonna do ustępstw w sprawie Śląska za Olzą Warszawa, 25 września (PAT). Polska Agencja Telegraficzna komunikuje: Rząd polski oczekuję dzisiaj odpowiedzi na swą notę, skierowaną dnia 21 bm. do rządu czeskiego w sprawie żądań polskich co do Śląska zaolziańskiego.  Według oświadczenia, udzielonego w ministerstwie spraw zagranicznych w Pradze sekretarzowi poselstwa R. P., odpowiedź ta będzie zawierać zasadniczą zgodę na traktowanie spraw terytorialnych. Warszawa, 25 września (Iskra). Wiceminister spraw zagranicznych Szembek przyjął w niedzielę 25 b. m. posła Cechosłowacji w Warszawie p. J. Slavika. Warszawa, 25 września (ig). Dowiadujemy się z miarodajnego źródła, że w poniedziałek 26 bm. wyleci z Pragi czeskiej wprost do Warszawy samolot, którym przyjedzie specjalny kurjer rządu czeskiego i przywiezie odręczne pismo prezydenta republiki czechosłowackiej Benesza do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo to na specjalnej audjencji doręczyć ma Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej poseł czechosłowacki w Warszawie dr Juraj Slavik.

Tekst, do którego odnosi się orzeczenie sądu (Ilustrowany Kuryer Codzienny z 27 września 1938 roku).
W obydwu wykreśłonych fragmentach pada nazwisko czechosłowackiego prezydenta Benesza. Wygląda na to, że nie cieszył się on popularnością Sądu Okręgowego w Krakowie, który uznał że przytoczenie jego nazwiska może, cytując kodeks karny, wywołać niepokój publiczny. Rzekomo w imię walki z fake newsami.
Źródła:   Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *